Razpis volitev / Volilna skupščina Medobčinske nogometne zveze Koper 2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Izvršni odbor MNZ Koper na svoji 20. seji dne 18.04.2023 sprejel sklep o predlogu sklica Skupščine MNZ Koper, sklep o razpisu volitev za predsednika MNZ Koper, podpredsednika MNZ Koper, članov Izvršnega odbora MNZ Koper, članov Nadzornega odbora MNZ Koper ter članov Arbitražnega sveta MNZ Koper.

Na podlagi Statuta MNZ Koper in Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper je IO MNZ Koper ugotovil, da so s potekom mandata predsedniku MNZ Koper, podpredsedniku MNZ Koper, članom Izvršnega odbora MNZ Koper, članom Nadzornega odbora MNZ Koper in članom Arbitražnega sveta MNZ Koper nastopili razlogi za razpis volitev.

Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper v 9. členu določa, da volitve in razrešitve vodi in izvaja tričlanska volilna komisija MNZ Koper v naslednji sestavi:

  1. Jani Bačič, predsednik
  2. Darko Ćavar, član
  3. Davor Tomljanovič, član

Volilna komisija MNZ Koper je v skladu s svojimi pristojnostmi na seji dne 20.04.2023 ter 21.04.2023 sprejela naslednje sklepe:

 

Sklep 1/23 VK

Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje do ponedeljka, 08.05.2023.

Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature:

  • ki bodo na sedež MNZ Koper prispele najkasneje do 08.05.2023 po pošti na naslov MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper.

Kandidature morajo biti poslane oziroma oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • naslov MNZ Koper (polni naslov prejemnika),
  • pripis NE ODPIRAJ – VOLITVE 2023.
 

Sklep 2/23 VK

Volilna komisija MNZ Koper potrjuje volilne obrazce:

  • Kandidatura,
  • Zapisnik organa člana MNZ Koper,
  • Soglasje kandidata.
 

Sklep 3/23 VK

Volilna komisija MNZ Koper bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur določila seznam z imeni kandidatov za predsednika MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za podpredsednika MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za člane Izvršnega odbora MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za člane Nadzornega odbora ter seznam z imeni kandidatov za člane Arbitražnega sveta MNZ Koper ter sezname objavila na spletnem mestu Mnzkoper.com najkasneje do sobote, 13.05.2023.

 

 

Sklep 4/23 VK

Kandidat za predsednika MNZ Koper, kandidat za podpredsednika MNZ Koper, kandidata za člana Izvršnega odbora MNZ Koper, kandidat za člana Nadzornega odbora, kandidat za člana Arbitražnega sveta MNZ Koper lahko v skladu s Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na naslov MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper najkasneje do petka, 12.05.2023.

 

Dodatna opozorila volilne komisije

Na podlagi Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper ima pravico glasovati na volitvah in pri razrešitvah državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 18 let, in je na Skupščini MNZ Koper delegat, ki opravlja naloge v okviru člana MNZ Koper ali njegovih članov in je bil s strani izvršilnega organa člana MNZ Koper imenovan ali izvoljen za delegata, kot to določa statut MNZ Koper.

Člani IO MNZ Koper, sekretar in člani organov iz 36. in 37. člena statuta MNZ Koper nimajo pravice glasovanja na volitvah in pri razrešitvah. Pravice glasovanja nimajo delegati člana MNZ Koper, ki mu pravice mirujejo.

Kandidat je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let, je aktiven v nogometu vsaj 3 leta in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.

Kandidat za predsednika MNZ Koper ne sme kandidirati ne za podpredsednika MNZ Koper, ne za člana Nadzornega odbora MNZ Koper, ne za člana Arbitražnega sveta MNZ Koper ter niti za člana Izvršnega odbora MNZ Koper. Kandidat za podpredsednika MNZ Koper ne sme kandidirati ne za predsednika MNZ Koper, ne za člana Nadzornega odbora MNZ Koper, ne za člana Arbitražnega sveta MNZ Koper ter niti za člana Izvršnega odbora MNZ Koper.

Volitve se izvedejo tajno.

Lep pozdrav.

Volilna komisija MNZ Koper